School

अध्यक्ष महोदय, पुज्य गुरुजन वर्ग आणि येथे जमलेल्या माझ्या बाल मित्रांनो: रमेश मोरगावकर

अध्यक्ष महोदय, पुज्य गुरुजन वर्ग आणि येथे जमलेल्या माझ्या बाल मित्रांनो: रमेश मोरगावकर

" गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरु: साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम:। ज्यांनी आयुष्यात उभं रहायला शिकवलं....चालायला शिकवलं

Read More