Browsing: ramesh morgaonkar

साधारणपणे चाळीस बेचाळीस वर्षापूर्वीचा तो काळ. म्हणजेच एकोणीसशे शहात्तर, सत्त्याहत्तर किंवा अठठयाहत्तर, जाऊ द्या, आपण पुढे जाऊ. तर अशाच एका सुट्टीच्या दिवशी माझा पाथर्डीतलाच एक वर्ग…

” गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरु: साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम:। ज्यांनी आयुष्यात उभं रहायला शिकवलं….चालायला शिकवलं….नंतर पळायला शिकवलं…. आणि कुठे थांबायचे हे ही शिकवलं….…